ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ 1. บทนำ 1.1 ขอต้อนรับสู่บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือ แอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงการจัดหาข้อมูล สถานที่ เครื่องมือ และโอกาส เพื่อให้เกิดการนัดหมาย พบปะเจรจา โฆษณา ซื้อขายสินค้า/บริการ (เรียกรวมว่า “บริการฯ”) ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย (เรียกรวมว่า “คุณ” หรือ “ผู้ใช้”) โปรดอ่านเงื่อนไขการให้บริการฯต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานหรือเปิดบัญชี Buriram.me เพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงสิทธิและข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณอันเกี่ยวเนื่องกับ บริษัท มีเมสเสจ จำกัด และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Buriram.me” “บริษัทฯ”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) บริการฯที่เราจัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานได้ รวมถึงคุณสมบัติใหม่ใดๆที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการฯจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะครอบคลุมการใช้บริการของคุณซึ่งจัดไว้ให้โดยเรา 1.2 ข้อตกลง หรือสัญญาขาย หรือสัญญาจะซื้อจะขายที่แท้จริง (เรียกรวมว่า “สัญญา”) เป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง และบริษัทฯไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาของธุรกรรมดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อสัญญาระหว่างคู่สัญญาทั้งหมด บัญชีรายชื่อสินค้า/บริการ รายละเอียดสินค้า/บริการ โฆษณา คำอธิบาย การรับประกันการซื้อ และ/หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้ และไม่ได้ทำการคัดกรองล่วงหน้าต่อผู้ใช้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดไว้ให้โดยผู้ใช้ บริษัทฯไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นจริงๆ 1.3 ก่อนที่จะใช้งานหรือสมัครเป็นสมาชิกของไซต์ คุณจะต้องอ่าน และให้การยอมรับและความยินยอมที่เพิกถอนไม่ได้ ต่อข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และคุณจะต้องยินยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วย หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ โปรดงดใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ของเรา หากคุณอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดนี้ คุณจะต้องขออนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเพื่อเปิดบัญชี และพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ทราบว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วหรือยัง หรือไม่เข้าใจความในข้อนี้ โปรดอย่าสร้างบัญชีจนกว่าจะได้ขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายแล้ว หากคุณคือพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้แทนผู้เยาว์และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม 1.4 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา บริษัทฯอาจออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือในลักษณะเดียวกันกับที่รุ่นสุดท้ายอาจทำงาน และเราจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯยังอาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด 1.5 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชี หรือปิดบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม 1.6 กรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อันเนื่องจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหายความรับผิดใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดสิบเนื่องมาจากการใช้งานของผู้ใช้ ผู้ใช้จะรับชดใช้ความเสียหายดังกล่าวแก่บริษัทฯทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้หรือไม่ ทั้งนี้หาผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดง หรือไม่พอใจในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้แต่เพียงฝ่ายเดียว 2. การใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยทั่วไป 2.1 แนวปฏิบัติในการใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ: คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาซึ่งออกใช้บังคับโดยเราเป็นครั้งคราวไปเราสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆและถือว่าคุณได้รับทราบและผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อได้มีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว 2.2 คุณตกลงและให้คำมั่นที่จะไม่ 2.2.1 ปลอมเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆหรือระบุถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือแสดงตนโดยหลอกลวงด้วยประการอื่นใดในความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ 2.2.2 สร้าง และ/หรือใช้บัญชีผู้ใช้ใดๆบนแพลตฟอร์ม หรือบริการมากกว่าหนึ่งบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่สุจริต ปิดบัง อำพราง ซ่อนเร้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ 2.2.3 ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2.2.4 เข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกัน และ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้น 2.2.5 พยายามจะเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเข้าถึงข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน หรือทำการรบกวนหรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มหรือบริการขัดข้อง 2.2.6 โพสต์ ส่งเสริม หรือส่งเอกสารข้อมูลต้องห้ามใดๆผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการ 2.2.7 รบกวนการใช้งานและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มหรือบริการของผู้อื่น 2.2.8 ใช้หรืออัพโหลด ในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งซอฟต์แวร์หรือเอกสารข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่ท่านมีเหตุให้สงสัยว่ามีไวรัสส่วนประกอบที่ทำให้เสียหาย รหัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำอันตรายซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของลูกค้ารายอื่นหรือของแพลตฟอร์มหรือบริการได้ และ 2.2.9 ใช้แพลตฟอร์มหรือบริการนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใดๆ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 2.3 ความพร้อมของแพลตฟอร์มและบริการ: เราอาจจะทำการปรับปรุงแก้ไข ระงับ หรือหยุดการให้บริการหรือถอดออกไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆในบางช่วงเวลา โดยไม่จำต้องให้เหตุผลใด ๆ หรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากการปรับปรุง แก้ไข ระงับ หรือถอดออกดังกล่าวจะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ 2.4 สิทธิในการติดตามตรวจ: เราขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวแต่ไม่ผูกพันที่จะ: 2.4.1 ติดตามตรวจสอบ คัดกรอง หรือควบคุมกิจกรรม เนื้อหา หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ เราอาจจะสอบสวนการฝ่าฝืนใดๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่อยู่ในที่นี้และอาจจะดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควรโดยดุลพินิจของทางเราแต่เพียงฝ่ายเดียว 2.4.2 ป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้ยังแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของลูกค้า 2.4.3 รายงานกิจกรรมใดที่เราสงสัยว่าจะฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ใดๆที่ใช้บังคับให้หน่วยงานที่เหมาะสมทราบและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าวและ/หรือ 2.4.4 ร้องขอข้อสนเทศและข้อมูลใดๆ จากท่านอันเกี่ยวกับการใช้บริการและ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่านในเวลาใดๆ และใช้สิทธิของเราภายใต้ข้อนี้หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลดังกล่าว หรือหากท่านให้หรือเรามีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านให้ข้อสนเทศและ/หรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือโดยฉ้อฉล 2.4.5 หยุดการใช้งาน ยกเลิก ลบ ห้าม ระงับและจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ ของและโดยบัญชีผู้ใช้ใดๆ ลูกค้า และ/หรือ บุคคลใด ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า 3. นโยบายความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 3.1 ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญมากสำหรับบริษัทฯ เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของคุณได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวนี้เพื่อให้เข้าใจว่า เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณและ/หรือการใช้งานบริการของคุณอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”) โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์ คุณ: (ก) ยินยอมให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ข) ตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของบริษัทฯ และของคุณร่วมกัน (ค) จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 3.2 ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ตกลงว่าจะ (ก) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว (ข) อนุญาตให้ผู้ใช้ ซึ่งฝ่ายผู้รับได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ (ค) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตนไว้ 3.3 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ 3.3.1 เรานำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของเรานั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว 3.3.2 เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (ก) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป (ข) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป (ค) หากคุณหยุดการใช้งานไซต์ หรือสิทธิการใช้งานไซต์และ/หรือบริการของคุณสิ้นสุดลง เราอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4. สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด 4.1 บริษัทฯมอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และหากเหมาะสม เป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการ ไซต์ และเนื้อหาในไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ ไซต์ หรือเนื้อหาในไซต์ คุณยังจะต้องไม่สะท้อนหรือตีกรอบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้) 4.2 คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังไซต์จากเว็บไซต์ของคุณ โดยมีข้อแม้ว่าเว็บไซต์ของคุณไม่ได้แสดงนัยของการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับเรา คุณรับทราบว่า บริษัทฯอาจยกเลิกการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 5. ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่เราจัดไว้ให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของบริการนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ทั้งหมดต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งโดยบริษัทฯ ในที่นี้ สคริปต์หรือรหัสของบุคคลภายนอก ที่เชื่อมโยงไปยังหรืออ้างถึงจากบริการ บุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของสคริปต์หรือรหัสดังกล่าวเป็นผู้มอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่คุณ ไม่ใช่มอบให้โดยบรืษัทฯ 6. บัญชีและความปลอดภัย 6.1 การทำงานบางอย่างของบริการของเราต้องมีการลงทะเบียนบัญชีโดยการตั้งนาม ได้แก่ “นามผู้ใช้” “นามร้านค้า” และ “ชื่อ URL” หรือเลือกรหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกัน (“ID ผู้ใช้”) และรหัสผ่าน และโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากคุณตั้งนาม หรือเลือก ID ผู้ใช้ ที่ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ เห็นว่า สร้างความขุ่นเคือง ก่อให้เกิดความสับสน ไม่เหมาะสม หรือควรแก้ไขปรับปรุง บริษัทฯมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ คุณอาจสามารถใช้บัญชีเพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการอื่นๆ ซึ่งเราอนุญาตให้เข้าถึงได้ หรือที่เชื่อมโยงกันหรือทำงานร่วมกัน บริษัทฯไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลภายนอก ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น หากคุณกระทำการดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หากแตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อาจบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือบริการเหล่านั้นของคุณ 6.2 คุณตกลงที่จะ (ก) เก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและใช้เฉพาะ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเมื่อเข้าสู่ระบบ (ข) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากระบบบัญชีเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชันบนไซต์ (ค) แจ้งบริษัทฯทันทีหากมีการใช้บัญชี ID ผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของคุณถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ คุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้และบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้อนุญาต หรือการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามความในส่วนนี้ 6.3 คุณตกลงว่า บริษัทฯอาจ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดและตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ ยกเลิกบัญชีและ ID ผู้ใช้ของคุณทันที และลบหรือเพิกถอนเนื้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือ ID ผู้ใช้ของคุณออกจากไซต์ มูลเหตุสำหรับการยกเลิกดังกล่าวอาจได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานๆ (ข) การละเมิดเจตนารมณ์หรือตัวอักษรของเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) พฤติกรรมผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ (ง) การมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี (จ) การซื้อสินค้าจากไซต์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจำหน่ายต่อ (ฉ) การซื้อสินค้า/บริการจากผู้ขายรายเดียวหรือกลุ่มผู้ขายเดียวกันในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยหรือในปริมาณที่มากเกินปกติ หรือ (ช) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ อาจมีการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบโดยไม่ต้องแจ้งแก่คุณ หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของคุณ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯอาจยกเลิกบัญชีของคุณทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ 6.4 ผู้ใช้สามารถยกเลิกบัญชีของตนได้ หากแจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ การชำระค่าผลิตภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้จะต้องติดต่อบริษัทฯ หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีและอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ผู้ใช้จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ และทั้งหมดบนพื้นฐานการดำเนินการดังกล่าวโดยบริษัทฯ 6.5 คุณสามารถใช้บริการและ/หรือเปิดบัญชีได้ต่อเมื่อคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตจากเรา ซึ่งจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว 7. เงื่อนไขการใช้งาน 7.1 สิทธิ์การใช้งานไซต์นี้และบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้งานนี้จะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่บริษัทฯ เพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล 7.2 คุณตกลงที่จะไม่: 7.2.1 อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ใช้งานได้ 7.2.2 ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า สิทธิของบุคคลภายนอก หรือนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด ของเรา 7.2.3 อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม 7.2.4 ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด 7.2.5 ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวเพื่อปิดบังแหล่งกำหนดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านบริการ 7.2.6 ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากไซต์ 7.2.7 เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบริษัทฯ 7.2.8 ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้ 7.2.9 ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาในลักษณะเป็นการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นำไปในทางที่ผิดหรือเป็นการหลอกลวง 7.2.10 เปิดใช้หรือมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้ 7.2.11 เข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา เปิดบัญชีผู้ใช้หรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นใด 7.2.12 ปรับเปลี่ยนราคาของสินค้าหรือแทรกแซงบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ใช้รายอื่น 7.2.13 ดำเนินการใดๆ ที่อาจบ่อนทำลายระบบให้ข้อคิดเห็นหรือระบบการให้คะแนน 7.2.14 พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่บริษัทฯนำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดยบริษัทฯ 7.2.15 เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึง โดยไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ 7.2.16 อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์ทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล) ใช้งานได้ 7.2.17 อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้ 7.2.18 อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานได้ 7.2.19 อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้ 7.2.20 ทำให้กระบวนการไหลปกติของบทสนทนาหยุดชะงัก ทำให้หน้าจอ “เลื่อน” เร็วกว่าที่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ จะสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเชิงลบต่อความสามารถของผู้ใช้คนอื่นในการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง 7.2.21 แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์ 7.2.22 ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง 7.2.23 ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่ามีอำนาจทางกฎหมายของไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย 7.2.24 ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยง การคว่ำบาตรหรือการห้ามค้าขายที่ดำเนินการหรือบังคับใช้โดยสำนักควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กระทรวงการคลังสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร 7.2.25 ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น 7.2.26 ละเมิดสิทธิต่างๆ ของบริษัทญ ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการลวงขายในเรื่องนั้นๆ ด้วย 7.2.27 ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ด้านบน และ/หรือ 7.2.28 ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น 7.3 คุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า คุณ ไม่ใช่ บริษัทฯ หรือ เรา ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางไซต์แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯไม่ควบคุมเนื้อหาที่โพสต์บนไซต์ และดังนั้น จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าในการใช้ไซต์ คุณอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้บนไซต์ 7.4 คุณรับทราบว่า บริษัทฯอาจหรืออาจไม่คัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่บริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯจะมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตนในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ ที่ใช้งานได้บนไซต์ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า บริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ มีสิทธิที่จะลบเนื้อหา (1) ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ (2) ถ้าเราได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น (3) ถ้าเราได้รับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมายให้ลบออก หรือ (4) ถ้าเนื้อหาดังกล่าวน่ารังเกียจ เรายังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอัปเดตสถานะ การโพสต์ ข้อความ และ/หรือการสนทนา) ไปยังหรือจากบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะปกป้องบริการหรือผู้ใช้ของเรา หรือบังคับใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงว่าคุณจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพึ่งพาความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่สามารถพึ่งพาเนื้อหาที่บริษัทฯสร้างขึ้น หรือส่งมายังบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลในกระดานสนทนาของบริษัทฯ และในส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของไซต์ 7.5 คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า บริษัทฯอาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนื้อหาหากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือบริษัทฯ หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของคุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผู้ใช้และ/หรือประชาชนทั่วไป 8. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา 8.1 การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้ 8.1.1 บัญชีรายชื่อถูกลบ 8.1.2 ถูกกำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี 8.1.3 บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา 8.1.4 ถูกดำเนินคดีอาญา 8.1.5 ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล 8.2 หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บนไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อเรา 9. การรายงานการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา 9.1 ผู้ใช้เป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าในทางใด บริษัทฯมิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้และมิได้ครอบครองและ/หรือเป็นเจ้าของสินค้าใดๆ ที่ลงรายการไว้บนไซต์ 9.2 หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (“เจ้าของ IPR”) หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ IPR (“ตัวแทน IPR”) และคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณหรือสิทธิตัวการของคุณได้ถูกละเมิด โปรดทำหนังสือแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งเอกสารให้ตามที่ระบุด้านล่างแก่เราเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเราประมวลข้อมูลที่ได้จัดส่งมาให้เราและ บริษัทฯจะตอบข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้ 9.3 ข้อเรียกร้องภายใต้ส่วนที่ 8 นี้ต้องจัดส่งให้ตามแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัทฯ ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอย่างน้อยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย (ก) ลงลายมือชื่อจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของ IPR หรือ ตัวแทน IPR (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้ข้อมูล”) (ข) คำอธิบายถึงประเภทและลักษณะของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดและหลักฐานแห่งสิทธิต่างๆ (ค) รายละเอียดของรายการที่มีการละเมิดตามที่ได้กล่าวหา (ง) ข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้ บริษัทฯติดต่อผู้ให้ข้อมูลได้ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (จ) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อร้องเรียนนี้ได้ยื่นเข้ามาด้วยความเชื่อโดยสุจริตและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ระบุโดยผู้ให้ข้อมูล ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ IPR หรือตามที่กฎหมายบัญญัติให้ดำเนินการได้ (ฉ) ถ้อยแถลงจากผู้ให้ข้อมูลที่ว่าข้อมูลในหนังสือบอกกล่าวนั้นถูกต้อง ทั้งนี้ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เราอาจได้รับอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ผู้ให้ข้อมูลได้จัดเตรียมมาให้ นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลรับรองว่าตนมีสิทธิอย่างเหมาะสมหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของ IPR ในการร้องเรียนดังกล่าว 10. การสั่งซื้อและการชำระเงิน 10.1 การชำระเงินบนแพลตฟอร์ม : บริษัทฯจัดให้มีช่องทางการชำระเงินผ่านบริการรับชำระเงินของบริษัทฯบนแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ ดังต่อไปนี้ 10.1.1 การรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยระบบจะทำการเชื่อมต่อไปที่หน้ารับชำระเงินของผู้ให้บริการรับชำระเงิน (Payment Gateway) เพื่อให้คุณกรอกข้อมูลทางบัญชีของคุณ 10.1.2 การชำระด้วยเหรียญ (COIN) คุณจะได้รับบริการนี้จากบริษัทฯ ตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและนโยบายการใช้บริการที่บริษัทฯเป็นผู้กำหนด หากคุณได้ซื้อเหรียญ และใช้บริการชำระด้วยเหรียญ ให้ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนดและนโยบายการใช้บริการที่บริษัทฯกำหนดไว้แล้ว 10.1.3 การชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชีของบริษัทฯ ที่เรากำหนดไว้ ผู้ซื้อจะต้องส่งใบเสร็จการรับโอนเงินหรือหมายเลขอ้างอิงการทำรายการชำระเงินให้แก่บริษัท เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัปโหลดใบเสร็จ” ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หากบริษัทฯไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายใน 3 วัน (สามวัน) คำสั่งซื้อหรือการยืนยันชำระเงินจะถูกยกเลิก 10.2 การชำระเงินกันเอง 10.2.1 ผู้ขายอาจจัดให้มีการรับชำระค่าสินค้า/บริการ (“เงินซื้อสินค้า”) ตามสัญญาจากผู้ซื้อโดยตรง และ/หรือผ่านตัวแทนที่ผู้ขายแต่งตั้ง ด้วยช่องทางหรือวิธีการชำระเงินที่ผู้ขาย และ/หรือที่ตัวแทนของผู้ขายกำหนดแต่เพียงฝ่ายเดียว 10.2.2 การชำระเงินกันเอง เป็นการชำระเงินที่ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ขายแต่ละราย และ/หรือภายใต้สัญญาข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทน ที่ผู้ขายแต่ละรายจัดทำขึ้นเองฝ่ายเดียว กรุณาทราบว่า บริษัทฯจะไม่รับรอง ไม่รับประกัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบ ไม่ร่วมรับผิดชอบ หรือไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมาย ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น ในทุกกรณี 10.3 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น 10.4 บริษัทฯไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้า/บริการที่ซื้อไม่ถูกต้อง หรือเกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใดๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ผู้ใช้เลือก เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว 10.5 หลังจากผู้ซื้อชำระเงินค่าซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มแล้ว ไม่ว่าเป็นการชำระล่วงหน้าทั้งหมดหรือวางมัดจำบางส่่วน (“เงินซื้อสินค้าที่ชำระบนแพลตฟอร์ม”) เงินซื้อสินค้าที่ชำระบนแพลตฟอร์มดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้ในบัญชีของบริษัทฯ จนกระทั่ง: (ก) มีหลักฐานปรากฎแก่เราอันควรเชื่อว่า ผู้ซื้อได้รับสินค้า/บริการของตนเองตามคำสั่งซื้อทั้งหมดแล้ว (ข) คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยผู้ขายในขั้นตอนจัดเตรียมสินค้าเพื่อรอการจัดส่ง (ค) ผู้ซื้อขอคืนเงิน และบริษัทฯอนุมัติให้คืนเงินได้ ตามเงื่อนไขข้อ 16.3 (ง) พ้นกำหนดส่งมอบสินค้าตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือพ้นระยะเวลา 60 วันจากวันที่ส่งคำสั่งซื้อ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน (จ) บริษัทฯเห็นสมควรว่าต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบรรดาผู้เกี่ยวข้อง และ/หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งศาลหรือเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ 10.6 บริษัทฯสามารถชำระเงินแก่ผู้ใช้ทางการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากของตนแก่บริษัทฯ เพื่อรับการชำระเงิน 10.7 ผู้ขาย/ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผลประโยชน์ของบัญชีและทำธุรกรรมบนไซต์ในนามของตนเองเท่านั้น บริษัทฯอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขายหรือผู้ซื้อ เช่น สำเนาบัตรประชาชน รายละเอียดบัญชีธนาคารและ/หรือเอกสารอื่นใดที่จำเป็น เพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งรวมถึงการตรวจสอบที่จำเป็นโดยผู้ให้บริการดำเนินการชำระเงิน และบุคคลภายนอก ผู้ขาย/ผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทฯใช้หรือให้บุคคลภายนอกซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขาย/ผู้ซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ไซต์ของผู้ขาย/ผู้ซื้อ นอกจากนี้ผู้ขาย/ผู้ซื้ออนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขาย/ผู้ซื้อเพื่อทำการซักถามที่เราพิจารณาว่าจำเป็นต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของผู้ขาย/ผู้ซื้อกับหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น ธนาคารของผู้ขาย/ผู้ซื้อ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูที่ข้อ 3 นโยบายความเป็นส่วนตัว 10.8 ผู้ซื้อและผู้ขายรับทราบและตกลงว่าการตัดสินใจของบริษัทฯ (รวมถึงการอุทธรณ์) ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นที่สิ้นสุด 10.9 เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขา ธุรกรรมใดๆ ที่ไม่ทำผ่านไซต์จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทฯ 10.10 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะยังคงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯจะไม่รับผิดในทุกกรณี โดยไม่มีข้อจำกัด 11. Seller Balance
11.1 Seller Balance คือบริการจัดเก็บเงินค่าขายสินค้าที่คุณได้รับชำระบนแพลตฟอร์ม และเงินที่เหลือหลังจากหักจำนวนที่ถอนออกไปแล้ว เงินจำนวนนี้คือยอดคงเหลือของบัญชี Seller Balance ของคุณ
11.2 เงินที่ผู้ซื้อชำระบนแพลตฟอร์มจากการส่งคำสั่งซื้อจะถูกโอนเข้าสู่ Seller Balance หลังจากที่มีหลักฐานปรากฎแก่เราอันควรเชื่อว่า ผู้ซื้อได้รับสินค้า/บริการของตนเองตามคำสั่งซื้อทั้งหมด หรือสถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นนำส่งสำเร็จแล้ว 
11.3 เมื่อบริษัทฯเห็นสมควรว่าต้องดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบรรดาผู้เกี่ยวข้อง และ/หรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือคำสั่งศาล หรือเพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ บริษัทฯอาจกันวงเงินใน Seller Balance ของคุณไว้เพื่อเป็นการประกันค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างนี้คุณจะไม่สามารถถอนเงินที่ถูกกันไว้ได้ จนกระทั่งบริษัทฯได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าถึงเวลาสำหรับการแจกจ่ายเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อ บริษัทฯจึงจะยกเลิกหรือคืนวงเงินดังกล่าวที่กันไว้
11.4 คุณสามารถโอนเงินจาก Seller Balance ของคุณ ไปยังบัญชีธนาคารที่ได้ผูกไว้ โดยยื่นร้องขอ (“คำขอถอนเงิน”) และบริษัทฯจะดำเนินการโอนเงินดังกล่าวในวันทำการ โดยการโอนเงินอาจใช้เวลาอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนที่จะเข้าบัญชีที่ได้ผูกไว้
11.5 คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำขอถอนเงินหลังจากที่พ้นกำหนดระยะเวลาให้ยกเลิกได้
11.6 คุณรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯจะหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินไว้ ก่อนที่จะโอนเงินที่ขอถอนเข้าบัญชีของผู้ขาย โดยบริษัทฯจะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอ
11.7 บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ และจะทำการแจ้งผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯไม่น้อยกว่า 14 วัน
11.8 หากเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกรรมใดๆ คุณอนุญาตให้เราทำการแก้ไขปรับปรุงรายการโดยการหักเงิน (เดบิต) จากหรือคืนเงิน (เครดิต) สู่ Seller Balance หรือบัญชีธนาคารที่คุณกำหนดเพื่อแก้ไขความผิดพลาดดังกล่าว ทั้งนี้ การแก้ไขปรับปรุงจะต้องเป็นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้ หากเราไม่สามารถทำการหักเงินจากบัญชีของคุณได้ไม่ว่ากรณีใดๆ คุณอนุญาตให้เราหักเงินรวมถึงค่าธรรมเนียมใดๆ จากบัญชีหรือตราสารการจ่ายเงินอื่นใดที่คุณได้แจ้งไว้ต่อเรา หรือให้หักเงินและค่าธรรมเนียมใดๆ ออกจากยอดชำระบัญชีอื่นๆ ระหว่างคุณกับบริษัทฯได้
11.9 การหักเงิน หรือ การคืนเงิน หรือ การปรับมูลค่าคงเหลือ ระหว่างบริษัทฯกับผู้ใช้ จะดำเนินการผ่าน Seller Balance และบัญชีธนาคารของผู้ใช้ที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ หรือตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
11.10 คุณยินยอมให้เราหักเงินจากหรือคืนเงินสู่ Seller Balance ของคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) เพื่อทำการแก้ไขความผิดพลาดในการดำเนินธุรกรรมใดๆ
(ข) เมื่อบริษัทฯห็นว่าคุณได้กระทำการหรือดำเนินธุรกรรมอันเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย
(ค) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการสูญหาย ความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆต่อสินค้า/บริการ
(ง) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัลตอบแทนหรือรีเบต
(จ) กรณีที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้เรียกเก็บ หรือคุณได้ค้างจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดต่อเราหรือในกรณีที่เรายังไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้จากช่องทางอื่น
(ฉ) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการประนีประนอมข้อพิพาททางธุรกรรมใดๆ รวมถึงค่าชดเชยที่เราต้องชดเชยให้คุณหรือที่คุณต้องชดเชยให้เรา
(ช) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนข้อตกลงที่ได้ตกลงกันแล้วระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
(ซ) กรณีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการโฆษณากับเรา และ
(ณ) กรณีอื่นใดที่เราเห็นสมควร
12. เงื่อนไขการซื้อและ/ขาย แอลกอฮอล์ 12.1 การซื้อและ/ขาย ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ (“แอลกอฮอล์”) บนไซต์นี้ ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯแล้ว ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 12 นี้ ผู้ซื้อแอลกอฮอล์ จะถือเสมือนว่าได้ให้ความยินยอมในข้อ 12 นี้แล้วในการซื้อแอลกอฮอล์บนไซต์นี้ ในขณะเดียวกันผู้ขายที่ ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตให้ขายแอลกอฮอล์ (“ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต”) จะถือเสมือนว่าได้ให้ความยินยอม ในข้อ 12 นี้แล้วในการขายแอลกอฮอล์บนไซต์นี้ 12.2 ถ้าคุณคือผู้ซื้อแอลกอฮอล์: 12.2.1 คุณตกลงยืนยันว่าคุณ (ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เป็นคนรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 12.2.2 คุณตกลงที่จะแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง เพื่อทำการตรวจสอบอายุ ในกรณีที่มีการร้องขอจากบริษัทฯ หรือ ผู้ขายที่ได้รับอนุญาต หรือ ผู้ให้บริการขนส่ง 12.2.3 คุณยืนยันว่าสถานที่หรือบริเวณในการรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้เป็นสถานที่ต้องห้ามดังต่อไปนี้ (“สถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย”) (ก) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (ข) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา (ค) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร (ง) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก (จ) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (ฉ) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ช) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป (ซ) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 12.3 ถ้าคุณคือผู้ขายที่ได้รับอนุญาต: (ก) คุณยืนยันว่าคุณได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตให้ขายแอลกอฮอล์หรือสุรา (ข) ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับทางบริษัทฯเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง (ค) คุณยืนยันว่าคุณจะไม่ขายแอลกอฮอล์ หรือสุรานอกเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย (ง) คุณยืนยันว่าคุณจะขายแอลกอฮอล์หรือสุราตรงตามประเภทใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานออกให้ (จ) คุณยืนยันว่าคุณจะไม่ขายแอลกอฮอล์หรือสุราต่างประเทศหนีภาษี หรือสุราที่ลักลอบผลิตขึ้น หรือสุราที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนผสม (ฉ) คุณยืนยันว่าคุณจะไม่ขายแอลกอฮอล์ หรือสุราแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์ และ/หรือ สถานที่ในการรับแอลกอฮอล์ หรือสุราอยู่ในสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 12.4 การส่งมอบแอลกอฮอล์หรือสุรา (ก) ผู้ส่งมอบมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ซื้อแอลกอฮอล์แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง เพื่อทำการตรวจสอบ อายุ (ข) ผู้ขาย และ/หรือ ตัวแทนผู้ขาย และ/หรือ ผู้ให้บริการขนส่งมีสิทธิที่จะปฎิเสธการจัดส่งหรือส่งมอบแอลกอฮอล์ ถ้าผู้ซื้อหรือผู้รับแอลกอฮอล์ไม่แสดงบัตรประจำตัว ประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือสถานที่รับสินค้าอยู่ในสถานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรืออยู่นอกเหนือช่วงเวลาซื้อขายส่งมอบได้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 13. เหรียญ (COIN) 13.1 เหรียญไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อตั้งสิทธิในทรัพย์สินของคุณและไม่สามารถขาย โอน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ 13.2 ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่บริษัทฯกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว ภายใต้ข้อจำกัดที่บริษัทฯกำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ผู้ใช้อาจดำเนินการซื้อเหรียญ หรือ แลกเหรียญได้โดยการส่งคำขอถึงเรา และใช้เหรียญเพื่อหักกลบกับราคาซื้อสินค้าที่เลือกเมื่อทำการซื้อบนไซต์ตามที่บริษัทฯได้แจ้งเป็นครั้งคราว การคืนเงินทุกครั้งต้องอยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของบริษัทฯ 13.3 เหรียญที่คุณใช้ซื้อสินค้า/บริการจะถูกหักจากยอดเหรียญคงเหลือของคุณ โปรดตรวจสอบรายละเอียดบัญชีของคุณบนไซต์เกี่ยวกับยอดเหรียญคงเหลือ 13.4 เราอาจแจ้งคุณว่า เหรียญโบนัสจะเป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมที่มีสิทธิใดโดยเฉพาะเป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการที่คุณซื้อจากผู้ขายใดโดยเฉพาะ หรือการเชิญชวนข้อเสนอส่งเสริมการขายใดโดยเฉพาะ เราจะแจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับรางวัลโบนัสดังกล่าวแก่คุณหากมี เป็นครั้งคราว 13.5 ถ้าคุณมีข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวนเหรียญ หรือยอดเหรียญคงเหลือ ข้อพิพาทดังกล่าวต้องทำภายใน 1 เดือน (หนึ่งเดือน) นับแต่วันที่ได้รับความเสียหาย เราอาจขอให้คุณให้พยานหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องของคุณ 13.6 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ใน (ก) การยกเลิกระบบเหรียญได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน และ (ข) ยกเลิกหรือระงับสิทธิของผู้ใช้ในการครอบครองบัญชีเหรียญ หรือได้รับเหรียญ หรือแลกเหรียญ หรือใช้เหรียญ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมโบนัสเหรียญ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน 14. การจัดส่ง 14.1 กรุณาทราบว่า บริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบหรือภาระผูกพันต่อสัญญาหรือข้อตกลงใดๆระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดส่งไม่ได้ดำเนินการโดยบริการของเรา และบริษัทฯก็ไม่ได้รับส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดส่งดังกล่าว มีเพียงแต่เฉพาะผู้ขายเท่านั้นที่มีพันธะ และมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการต้องส่งมอบสินค้า/บริการให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้า/บริการดังกล่าว 14.2 บริษัทฯไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการส่งมอบล่าช้าต่อรายการใดๆ รวมทั้งไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า/บริการที่ผู้ขายได้ส่งมอบให้ผู้ซื้อตามสัญญา 14.3 ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหรืออัพเดตสถานะคำสั่งซื้อ รวมทั้งไม่รับประกันว่าสถานะคำสั่งซื้อที่แสดงอยู่นั้นถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง 15. คูปอง/รหัสรับสินค้า 15.1 คูปอง/รหัสรับสินค้า เป็นเอกสารใช้สิทธิและยืนยันตัวตนของผู้ซื้อ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในการใช้สิทธิและยืนยันตัวตนดังกล่าว ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องแสดงหรือส่งมอบ คูปอง/รหัสรับสินค้า แก่ผู้ขาย หรือตัวแทนผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายรับผิดชอบและปฏิบัติตามรายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญา 15.2 เฉพาะแต่เพียงบัญชีผู้ขาย หรือบัญชีตัวแทนผู้ขายที่รับผิดชอบต่อการส่งมอบสินค้า/บริการ ตามสัญญาเท่านั้น ที่สามารถนำคูปอง/รหัสรับสินค้า บันทึกหรือป้อนเข้าสู่ระบบได้ 15.3 การออกคูปอง/รหัสรับสินค้า เป็นเพียงการเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม ช่วยให้ผู้ขาย หรือตัวแทนผู้ขาย สามารถระบุและพิสูจน์ตัวตนบุคคล ที่ตนมีหน้าที่ต้องส่งมอบสินค้า/บริการ บริษัทฯไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือมีพันธะผูกพันทางกฎหมายในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในคูปอง ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและแต่เพียงผู้เดียว ต่อสัญญา รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขาย และ/หรือบริการนั้นเอง และผู้ซื้อได้ยอมรับว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการชำระเงินที่คุณทำ เนื่องจากหนี้สินทั้งหมดเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ขายที่มีต่อคุณ 15.4 คูปอง/รหัสรับสินค้าสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ผู้ซื้อต้องไม่ส่งมอบ หรือแสดงคูปอง/รหัสรับสินค้า แก่ผู้ขาย หรือตัวแทนผู้ขาย ก่อนการรับมอบสินค้า/บริการที่ตนสั่งซื้อ เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อแจ้งเพียงแต่รหัสคำสั่งซื้อ เมื่อต้องการอ้างอิงถึงรายการคำสังซื้อของตน และจะแสดงหรือส่งมอบคูปอง/รหัสรับสินค้า ต่อเมื่อได้รับมอบสินค้า/บริการ ครบถ้วน และมีคุณสมบัติถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อแล้วเท่านั้น 15.5 บริษัทฯ และ/หรือผู้ขาย จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การถูกขโมย หรือความสูญเสียของคูปอง/รหัสรับสินค้า ในทุกกรณี โดยคูปอง/รหัสรับสินค้านี้ไม่สามารถทำขึ้นใหม่ หรือออกเพื่อทดแทนของเดิมได้ รวมทั้งเมื่อได้ทำการบันทึกหรือป้อนเข้าสู่ระบบแล้ว คูปอง/รหัสรับสินค้านั้นจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก 15.6 คูปอง/รหัสรับสินค้า มีกำหนดวันหมดอายุการใช้งานระบุไว้ในคูปอง หรือสูงสุดไม่เกิน 45 วัน นับแต่วันที่ออกคูปอง หากคุณไม่ใช้คูปอง/รหัสรับสินค้า ภายในกำหนดวันหมดอายุคูปอง หรือตามเงื่อนไขสัญญาและข้อตกลงที่ผู้ขายกำหนด จะถือว่าคุณสละสิทธิการใช้คูปอง/รหัสรับสินค้านั้นๆ 15.7 คูปอง/รหัสรับสินค้า สามารถโอนเปลี่ยนมือกันได้เพียงโดยการส่งมอบคูปอง/รหัสรับสินค้า ให้แก่กันก็เป็นอันใช้ได้ 16. การยกเลิก การคืนสินค้าและการคืนเงิน 16.1 ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่จะวางมัดจำหรือชำระเงินซื้อสินค้าแล้วเท่านั้น 16.2 ผู้ซื้อต้องติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่สั่งซื้อ และ/หรือ เงินซื้อสินค้าที่ชำระกันเอง 16.3 ผู้ซื้อไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี ยกเว้นว่าผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่สั่งซื้อ และไม่ได้มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อ 16.4 หากผู้ซื้อยอมรับสินค้า/บริการที่มีความบกพร่อง ชำรุด ฉีดขาด เสียหาย หรือมีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะไม่ตรงกับคำอธิบายที่เสนอขายไว้ หรือไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันไว้ หรือยอมรับสิ่งอื่นใดทดแทนรายการสั่งซื้อ โดยไม่โต้แย้ง บริษัทฯจะถือว่าผู้ซื้อได้รับมอบสินค้า/บริการที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่สั่งซื้อแล้ว และผู้ซื้อตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องขอคืนสินค้าหรือคืนเงิน 16.5 ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทฯเป็นเพียงแพลตฟอร์มสำหรับอำนวยความสะดวกให้เกิดการซื้อขาย โดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย กรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรมระหว่างกัน ผู้ร่วมสัญญาทั้งหลายตกลงที่จะสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือความรับผิดใดๆกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว รวมถึงความเสียหายจากการใช้ข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆ 16.6 ผู้ซื้อและผู้ขายควรหารือและตกลงร่วมกันแต่เพียงสองฝ่าย เพื่อหาทางออกในประเด็นปัญหาต่อไปนี้ (ก) ความรับผิดชอบของผู้ขาย (ข) ความรับผิดชอบของผู้ซื้อ (ค) วิธีการส่งคืนสินค้า (ง) วิธีการคืนเงิน (จ) ข้อตกลงการเยียวยา และ (ฉ) ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสินค้า การส่งสินค้า การคืนสินค้า การคืนเงิน และค่าธรรมเนียมบริการรับชำระเงินผ่านแพลตฟอร์ม 16.7 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมบนไซต์ และผู้ซื้อตกลงว่าการเยียวยาแก่ผู้ซื้อมีอย่างเดียวคือการได้รับการคืนเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่จ่ายไป 16.8 ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทฯ เพื่อขอให้บริษัทฯดำเนินการอย่างไรต่อไป จนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ บริษัทฯจะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเช่นนั้นตามที่ร้องขอหรือไม่ 16.9 ในกรณีการคืนค่าซื้อสินค้าที่ชำระบนแพลตฟอร์มซึ่งเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ผู้ซื้อรับทราบ ยินยอม และตกลงที่จะรับคืนเงินสำหรับธุรกรรมที่ไม่สำเร็จเป็นบัญชีวงเงินเครดิต ในรูปแบบของเหรียญ (Coin) เพื่อเก็บไว้ใช้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการครั้งต่อไป โดยที่ผู้ซื้อเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทฯไม่มีนโยบายให้คืนเงินเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิต หรือบัญชีธนาคารของผู้ซื้อแต่อย่างใด 16.10 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก การคืนสินค้า และการคืนเงิน ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น ผู้ขายอาจออกข้อกำหนด นโยบายและเงื่อนไขของตนเอง เกี่ยวกับการยกเลิก การคืนสินค้า และการคืนเงิน ที่ต่างออกไปและเป็นคุณแก่ผู้ซื้อมากกว่านโยบายและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดไว้ก็ได้ โดยข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียว บริษัทฯไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้น และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆที่เกี่ยวเนื่องจากสัญญาฉบับนั้น 17. ความรับผิดชอบของผู้ขาย 17.1 ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของที่เสนอขาย และ/หรือวิธีการขาย และ/หรือการส่งมอบสินค้า/บริการนั้น เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด และได้รับอนุญาตให้ลงรายการไว้เพื่อการขายตามเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ขายเป็นผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ขายต้องนำส่งใบอนุญาตและได้รับอนุมัติจากบริษัทฯก่อนจะลงรายการสิ่งของนั้นบนแพลตฟอร์มการขาย 17.2 ผู้ขายควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาและรายละเอียดสินค้า/บริการ จำนวนสินค้าคงคลัง และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายได้รับการอัปเดตในบัญชีรายชื่อสินค้าของผู้ขาย และไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด 17.3 ราคาสินค้า/บริการที่จะขายกำหนดโดยผู้ขายตามดุลยพินิจของผู้ขายเอง ราคาสินค้า/บริการและค่าจัดส่งจะรวมอยู่ในจำนวนทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อ เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น และผู้ขายจะไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อเพิ่มเติมและแยกต่างหาก 17.4 ผู้ขายตกลงว่า บริษัทฯอาจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการลด ให้ส่วนลด หรือคืนเงินค่าธรรมเนียม หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ตามดุลยพินิจของตัวเอง ทั้งนี้ ราคาขั้นสุดท้ายที่ผู้ซื้อจ่ายจะเป็นราคาที่ได้มีการปรับดังกล่าวแล้ว 17.5 เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการไว้โดยผู้ขาย บริษัทฯอาจโพสต์รายการดังกล่าว (ตามราคาที่ปรับแล้ว) บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (เช่น ไซต์พอร์ทัลและไซต์เปรียบเทียบราคา) รวมถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ 17.6 ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนจะดำเนินการอัพเดต หรือปรับปรุงสถานะคำสั่งซื้อให้เป็นไปตามสถานการณ์และข้อเท็จจริงในขณะนั้น และผู้ขายยอมรับที่จะชดใช้ค่าความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการปรับปรุงสถานะคำสั่งซื้อที่ไม่ถูกต้อง หลอกลวงหรือบิดเบือน 17.7 ผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อร้องขอ 17.8 ผู้ขายทราบและตกลงว่าผู้ซื้อจะรับผิดชอบการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมดสำหรับสินค้า/บริการที่ขาย และบริษัทฯไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษีในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึงแนะนำว่าหากมีข้อสงสัย ผู้ขายควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 17.9 ผู้ขายรับทราบและตกลงว่าหากผู้ขายละเมิดนโยบายและข้อกำหนดใดๆ ของบริษัท จะส่งผลให้มีการดำเนินการต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในข้อที่ 8.1 18. การให้บริการโฆษณา 18.1 ผู้ขายที่ได้ซื้อบริการโฆษณาตกลงที่จะมีผูกพันกับกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา หากคุณไม่ยอมรับที่จะผูกพันกับกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณาดังกล่าว กรุณาอย่าทำการซื้อบริการโฆษณา 18.2 ในการสั่งซื้อบริการโฆษณา คุณจะต้องเป็นผู้ขายที่สามารถซื้อบริการดังกล่าวได้ตามกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา ในขณะที่คุณซื้อและชำระค่าบริการโฆษณาบัญชีของคุณจะต้องไม่ถูกระงับอยู่ 18.3 คุณไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือร้องขอค่าบริการคืนภายหลังจากที่คุณได้ซื้อเครดิตโฆษณาและได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 18.4 เมื่อคุณได้ซื้อบริการโฆษณาแล้ว คุณสามารถกำหนดงบประมาณ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการทำตลาด (marketing period) ฯลฯ สำหรับรายการสินค้าแต่ละชนิดภายใต้กฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา การให้บริการโฆษณาจะเริ่มต้นและสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาที่คุณเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ คุณไม่สามารถโอนระยะเวลาโฆษณาหรืองบประมาณที่เหลืออยู่ไปใช้กับรายการสินค้าอื่น หากรายการสินค้าได้ถูกจำหน่ายหรือลบออกระหว่างระยะเวลาโฆษณาที่คุณเป็นผู้กำหนดสำหรับรายการสินค้าชนิดนั้น บริษัทจะไม่คืนค่าธรรมเนียมบริการโฆษณาให้แก่ท่าน 18.5 สินค้า/บริการที่ได้ลงรายการไว้บนไซต์จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาตขาย ใบอนุญาตครอบครอง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ คุณเข้าใจและตกลงให้ บริษัทฯมีสิทธิในการลบรายการสินค้าออกได้ทันทีหากมีการละเมิดข้อกำหนดดังกล่าว และค่าธรรมเนียมบริการโฆษณาที่คุณได้ชำระแล้ว ที่คุณได้ใช้กับสินค้าที่ได้ถูกลบออกภายใต้ข้อ 18.5 นี้ คุณจะไม่ได้รับคืนแต่อย่างใด 18.6 คุณเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทฯไม่รับรองหรือรับประกันว่าจำนวนผู้เข้าชมหรือยอดขายของสินค้า/บริการของคุณจะเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดจากการให้บริการโฆษณาดังกล่าว 18.7 คุณควรซื้อบริการโฆษณาภายหลังจากที่คุณได้พิจารณางบประมาณและวัตถุประสงค์ในการโฆษณาของคุณแล้วเท่านั้น เว้นแต่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือกฎเกณฑ์การให้บริการโฆษณา บริษัทฯจะไม่รับผิดต่อค่าชดเชยหรือความรับผิดใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดซึ่งค่าใช้จ่ายและผลกำไรที่สูญเสียไปตามจริง) สำหรับผลลัพธ์หรือผลที่ตั้งใจไว้กับบริการโฆษณา 18.8 ไม่ว่าข้อกำหนดการให้บริการนี้จะระบุไว้ว่าอย่างไร หากบริษัทฯถูกศาลที่มีอำนาจพิพากษาได้รับผิด (รวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) เกี่ยวกับการให้บริการโฆษณาใดๆ แล้วนั้น ในการนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตไว้ ความรับผิดของบริษัทฯต่อคุณหรือบุคคลภายนอกจะถูกจำกัดไว้เท่าจำนวนค่าบริการโฆษณาที่คุณได้จ่ายไว้เท่านั้น 19. ค่าธรรมเนียมบริการรับชำระเงิน 19.1 ค่าธรรมเนียมบริการรับชำระเงิน จะถูกจัดเก็บเมื่อผู้ซื้อได้ชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่านบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ และบริษัทฯจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมบริการรับชำระเงินโดยหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่บริษัทฯจะโอนให้แก่ผู้ขาย โดยที่ผู้ขายจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้แต่เพียงผู้เดียว 19.2 อัตราค่าธรรมเนียมบริการรับชำระเงิน จะถูกกำหนดโดยบริษัทฯ และจะคิดตำนวณจากมูลค่าสินค้า/บริการ และค่าจัดส่งสินค้าที่ผู้ซื้อได้ชำระผ่านบริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในแต่ละคำสั่งซื้อสินค้า บริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการรับชำระเงิน วิธีการคำนวณค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯ โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมบริการรับชำระเงิน ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด เมื่อใดก็ได้ และจะทำการแจ้งผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทฯไม่น้อยกว่า 14 วัน 19.3 ผู้ขายอาจบวกค่าธรรมเนียมบริการรับชำระเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ทั้งในส่วนที่ต้องชำระให้แก่บริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอก ไปในราคาสินค้า/บริการที่จำหน่ายได้ ในกรณีดังกล่าวผู้ขายตกลงที่จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการรับชำระเงินและการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตจากผู้ซื้ออีก บริษัทฯสงวนสิทธิในการหยุดหรือยกเลิกการให้บริการบัญชีของผู้ขายหากผู้ขายได้ละเมิดเงื่อนไขดังกล่าวนี้ 19.4 ผู้ขายรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯอาจหักค่าธรรมเนียมใดๆและภาษีที่เกี่ยวข้องจากเงินซื้อสินค้าที่ผู้ซื้อชำระไว้ ก่อนที่จะโอนเงินซื้อสินค้าของผู้ซื้อที่เหลืออยู่เข้าบัญชีของผู้ขาย โดยบริษัทฯจะออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ผู้ขายชำระไว้เมื่อร้องขอ บริษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไปแล้วในทุกกรณี 20. ข้อพิพาท 20.1 ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะติดต่อกันและกันเพื่อยุติข้อพิพาทโดยการหารือร่วมกัน โดยบริษัทฯจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเอื้ออำนวยความสะดวก หากไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้สามารถนำเรื่องขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรม 20.2 ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละฝ่ายให้คำรับรองและตกลงว่าตนจะไม่ฟ้องร้องหรือยื่นข้อร้องเรียนใดๆ ต่อบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ (เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเป็นผู้จำหน่ายสินค้า/บริการในธุกรรมตามข้อเรียกร้องดังกล่าว) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนไซต์หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว 20.3 ผู้ใช้สามารถส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัทฯ เพื่อให้ช่วยในการยุติปัญหาซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมเมื่อได้รับการร้องขอ บริษัทฯอาจ ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน และโดยไม่มีความรับผิดอย่างสิ้นเชิงต่อผู้ซื้อและผู้ขาย ดำเนินขั้นตอนทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อช่วยผู้ใช้ยุติข้อพิพาทระหว่างกัน 20.4 บริษัทฯจะตรวจสอบคำร้องหรือคำขอของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณีๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องหรือคำขอของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว 20.5 เมื่อบริษัทฯได้รับคำร้องหรือคำขอจากผู้ซื้อแล้ว บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องหรือคำขอของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง หากบริษัทฯไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องหรือคำขอของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องหรือคำขอของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก 20.6 เพื่อความชัดเจน บริการที่จัดไว้ให้ภายใต้ข้อที่ 20 นี้ใช้ได้กับผู้ซื้อที่ชำระเงินซื้อสินค้าผ่านบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯเท่านั้น ผู้ซื้อที่ใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นในการซื้อสินค้าควรติดต่อผู้ขายโดยตรง 21. ความคิดเห็น บริษัทฯยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ บริษัทฯปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบให้ โดยผู้ใช้สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทฯจัดให้มีขึ้น หรือที่ได้ประกาศไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อและที่อยู่ติดต่อของผู้ร้องเรียน ความคิดเห็นที่คลุมเครือและทำให้เสื่อมเสีย บริษัทฯสนับสนุนให้ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รับโอกาสให้ทำเรื่องชี้แจง 22. กล่องข้อความ (Inbox) 22.1 บริษัทฯสงวนสิทธิ์จำกัดให้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนบัญชีสมาชิกในการใช้เมนูกล่องข้อความ และถือว่าการที่ผู้ใช้เข้าถึงหรือใช้งานในเมนูกล่องข้อความ ผู้ใช้ยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูกล่องข้อความนี้ทุกประการ โดยปราศจากข้อยกเว้นและเพิกถอนมิได้ 22.2 ผู้ใช้จะต้องดูแลบัญชีผู้ใช้ของตน และป้องกันการเข้าถึงหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงเมนูกล่องข้อความของตนด้วย ผู้ใช้ตกลงและรับรองว่าการกระทำหรือบทสนทนาใดๆ ที่เกิดขึ้นในเมนูกล่องข้อความในบัญชีผู้ใช้นั้นถือเป็นการกระทำหรือการดำเนินการโดยผู้ใช้ที่ถือบัญชีสมาชิกดังกล่าวโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ 22.3 ผู้ใช้ตกลงมอบสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวอันเป็นการถาวรในเนื้อหาข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานและเพิกถอนไม่ได้ โดยปราศจากค่าสิทธิ์และภาระใดๆแก่ บริษัทฯ ในการเข้าถึงและตรวจสอบบัญชีสมาชิกและเมนูพูดคุยของผู้ใช้งานได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องมีแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า รวมทั้งให้สิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานที่ต่อเนื่องจากถ่ายโอน โอนช่วงสิทธิ์ ให้และแจกจ่ายได้ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด อันเป็นการดำเนินการภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน รวมถึงเพื่อจัดบริการ และ เพื่อการบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งอาจกระทำโดยบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน 22.4 การใช้เมนูกล่องข้อความ ห้ามผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ (ก) กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและศีลธรรมของประชาชน (ข) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของบริษัทฯ ผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลอื่น (ค) ให้หรือใช้ข้อความเพื่อแอบอ้างว่าเป็นบุคคลอื่น ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลหรือเนื้อหาของบุคคลอื่น ผู้ใช้จะต้องแสดงข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม โดยระบุแหล่งที่มาและเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง (ง) โอนสิทธิ์หรือให้บุคคลอื่นเข้าถึงเมนูพูดคุยในบัญชีสมาชิกของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม (จ) โพสต์หรือส่งข้อมูลที่แสดงออกถึงความรุนแรง คุกคาม ลามกหรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญ (ฉ) ก่อความวุ่นวาย บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา (ช) ใช้เมนูพูดคุยเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ใช้ฉ้อโกงหรือกรรโชกทรัพย์ ใช้วิธีการฉ้อฉลในการทำธุรกรรมทางธุรกิจ ใช้ประกอบอาชญากรรม ใช้เพื่อเป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้กำหนด (ซ) เก็บรวบรวม เปิดเผย หรือให้ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทะเบียน หรือประวัติการใช้งาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างไม่เหมาะสม (ฌ) รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย หรือระบบของบริษัทฯ หรือแทรกแซงการให้บริการของบริษัทฯ หรือการใช้เมนูพูดคุยของผู้ใช้งานรายอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น Spamming, Scripting หรือกระทำการที่มีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใด ๆ (ญ) กระทำการหรือกิจกรรมอื่นใดที่บริษัทฯ ถือว่าเป็นการรบกวนผู้ใช้งานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศ โฆษณา หรือส่งข้อความรบกวนโดยการสุ่มถึงผู้ใช้งาน (ฎ) กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้บริษัทฯอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง หรือกระทำการอื่นใดที่บริษัทฯพิจารณาว่าไม่เหมาะสม 22.5 ในกรณีเนื้อหาหรือข้อมูลของผู้ใช้มีความไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดและนโยบายในการให้บริการของเรา บริษัทฯอาจระงับการส่งหรือลบเนื้อหาดังกล่าว หรือปิดบัญชีผู้ใช้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาด 22.6 บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับประกัน ถึงความถูกต้องและความเป็นจริงที่เชื่อถือได้ในเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้หรือบุคคลอื่นอันเกิดจากการใช้เมนูพูดคุย ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม 22.7 บริษัทฯสงวนสิทธิ์แต่เพียงฝ่ายเดียวในการแก้ไข ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูกล่องข้อความได้ในภายหลัง ซึ่งอาจจะมีการแจ้งให้ทราบในแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ โดยผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตรวจสอบถึงความเป็นปัจจุบันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูพูดคุยที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การที่ผู้ใช้เข้าถึงหรือใช้งานในเมนูกล่องข้อความต่อไป ผู้ใช้ยอมรับและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เมนูกล่องข้อความนี้ทุกประการ โดยปราศจากข้อยกเว้นและเพิกถอนมิได้ 22.8 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดีของผู้ใช้ โดยมีสาเหตุมาจากหรือเกี่ยวกับการใช้เมนูกล่องข้อความ ผู้ใช้จะยุติข้อเรียกร้องนั้นด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่เกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทดังกล่าว 23. บัญชีระหว่างร้านค้า 23.1 บริการนี้จัดไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ไซต์ของผู้ขาย และบุคคลที่ผู้ขายแต่งตั้งขึ้นเองฝ่ายเดียว เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดส่งสินค้าและรับชำระเงินแทน ("ตัวแทนผู้ขาย") ซึ่งการให้บริการของบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือรับรอง (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ต่อการปฏิบัติตามสัญญาและข้อตกลงของธุรกรรมดังกล่าว และ/หรือบริษัทฯไม่ได้มีพันธะผูกพันทางกฎหมายใดๆภายใต้สัญญาที่ผู้ขายกับตัวแทนผู้ขายมีข้อตกลงร่วมกัน 23.2 เนื้อหาข้อมูลในบริการนี้จัดทำขึ้นโดยบรรดาผู้ใช้ ซึ่งมีความรับผิดชอบเองในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การบันทึกข้อมูลธุรกรรม และการจดรายการทางบัญชี คุณรับทราบว่า บริษัทฯจะไม่รับรอง หรือไม่ยืนยัน หรือไม่รับประกัน หรือมิได้ตรวจสอบความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของบรรดาข้อมูลที่แสดง รวมทั้งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆที่เกี่ยวเนื่องจากการใช้ข้อมูลหรือบริการฯในทุกกรณี 24. การปฏิเสธความรับผิดชอบ 24.1 บริการนี้จัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ์ หรือการรับรองโดยบริษัทฯ ไม่ว่าในลักษณะใด ทั้งแบบชัดแจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ ความสามารถในการทำการค้า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน หรือการใช้เพื่อการค้า โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ บริษัทฯไม่รับประกันว่า บริการ ไซต์นี้ หรือการทำงานในไซต์จะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รับการแก้ไข หรือว่า ไซต์นี้และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของไซต์จะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตั้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เร้าติ้ง ประตูกับดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด 24.2 คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของไซต์นี้และ/หรือบริการ ตกเป็นของคุณจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ 24.3 บริษัทฯไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อ: (ก) ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าที่วางจำหน่ายผ่านทางบริการ หรือ (ข) ความสามารถของผู้ขายในการขายสินค้าหรือของผู้ซื้อในการชำระค่าสินค้า หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างกันโดยตรง และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ปลดปล่อย บริษัทฯ และบริษัทในเครือออกจากการอ้างสิทธิ การเรียกร้อง และความเสียหายใดๆ และทั้งหมด อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทดังกล่าว 25. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด 25.1 ข้อมูลในไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยผู้ใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ใช้ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ โฆษณา หรือบทความจากหลายแหล่ง บริษัทฯมิอาจรับรองและยืนยันความถูกต้อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความต่อเนื่อง หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้ใช้จึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของผู้ใช้เองในการซื้อสินค้า โดยเฉพาะก่อนที่จะชำระเงิน และ/หรือในขั้นตอนตรวจรับสินค้า บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการใช้ข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความไม่ทันสมัยของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือข้อจำกัดของเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ หรือปัญหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการเข้าไปในระบบคอมพิเตอร์โดยปราศจากอำนาจหรือโดยการละเมิดมาตรการ รักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (Unauthorized Access) หรือการทำลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Sabotage) หรือการลักลอบสกัดข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ (Unauthorized Interception) หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอำนาจ (Unauthorized Interception) หรือการแก้ไขหรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Alteration of or Damage to Computer Programs) หรือการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Computer Espionage) หรือการปลอมแปลมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer Forgery) หรือการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fraud) หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 25.2 ผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยัน การรับรอง ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูล จะต้องติดต่อผู้ขาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดจาการใช้ประโยชน์เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่เป็นปัจจุบัน ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่องโยงอุปกรณ์ หรือความประมาทเลินเล่อใดๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดแจ้งหรือแนะนำบริษัทฯก่อนหน้าเกี่ยวกับโฮกาสที่จะเกิดปํญหาดังกล่าวหรือไม่ ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆของผูู้ใช้งาน และผู้้อื่นใดที่ผู้ใช้ติดต่อหรือเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ด้วย ทั้งสิ้น 25.3 จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม บริษัทฯจะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของผลิตภัณฑ์ ความรับผิดโดยสิ้นเชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อ: 25.3.1 (ก) การสูญเสียการใช้งาน หรือโอกาสในการใช้ (ข) การสูญเสียกำไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การหยุดชะงักของธุรกิจ (จ) การสูญเสียข้อมูล (ฉ) การสูญเสียค่าความนิยม หรือ (ช) การล้มเหลวในการรับรู้เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยประการใดๆ หรือตามทฤษฎีความรับผิดใดๆ ก็ตาม หรือ 25.3.2 ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมาที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี้หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้ว่าบริษัทฯจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม 25.3.3 คุณรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือหยุดใช้งานบริการ 25.3.4 ถ้า โดยไม่คำนึงถึงความในส่วนก่อนหน้า บริษัทฯถูกศาลหรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจสั่งให้ต้องรับผิด (รวมถึงต่อการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ จะจำกัดอยู่ที่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 25.3.5 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่จะจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บร่างกายอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ การฉ้อโกง หรือต่อความรับผิดอื่นใดในส่วนของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถจำกัดและ/หรือยกเว้นได้ตามกฎหมาย 26. การมีส่วนร่วมของคุณต่อบริการ 26.1 การส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในบริการ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิและ/หรือการอนุญาตที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อมอบสิทธิ์การใช้งานด้านล่างแก่เรา คุณยังรับทราบและตกลงต่อไปว่า คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อสิ่งใดก็ตามที่คุณโพสต์หรือทำให้ใช้งานได้บนหรือผ่านทางบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ์ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณมอบสิทธิ์การใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่เรา และผู้รับช่วงต่อ ในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์จาก แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ เนื้อหาที่ส่งเข้ามาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่างๆ ของบริการ (และงานอนุพันธ์ของบริการ) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมใดๆ และสิทธิที่คล้ายกัน ในเรื่องดังกล่าว คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณส่งเข้ามานั้นอาจถูกส่งต่อทางเครือข่ายต่างๆ และถูกเปลี่ยนเพื่อให้ตรงตามและปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิค 26.2 วัสดุ ข้อมูล หรือแนวคิดใดที่คุณโพสต์บนหรือผ่านทางบริการ หรือส่งต่อมายังเรา ไม่ว่าด้วยวิธีใด (เรียกว่า “สิ่งที่ส่งมา”) ไม่ถือว่าเป็นความลับโดยเรา และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดยเรา โดยปราศจากการชดเชยหรือการรับผิดต่อคุณ ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการทำตลาดผลิตภัณฑ์ ในการส่งสิ่งที่ส่งมาแก่เรา คุณรับทราบและตกลงว่า บริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ อาจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น อินเทอร์เฟส ผลิตภัณฑ์ และส่วนปรับปรุงของสิ่งดังกล่าวโดยอิสระ ซึ่งมีลักษณะการทำงาน รหัส หรือลักษณะพิเศษอื่นตรงหรือคล้ายกับแนวคิดที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาของคุณ ดังนั้นคุณจึงได้มอบสิทธิ์การใช้งานตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด ปลอดค่าลิขสิทธิ์ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่บริษัทฯ และผู้รับช่วงต่อ ในการพัฒนาสิ่งที่ระบุไว้ข้างตน และเพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน สร้างงานอนุพันธ์จาก แสดงแก่สาธารณะ และดำเนินการต่อสาธารณะ สิ่งที่ส่งมาดังกล่าวบน ผ่านทางหรือที่เกี่ยวเนื่องกับบริการ ในรูปแบบสื่อใดๆ และผ่านช่องทางสื่อใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อการส่งเสริมการขายและแจกจ่ายต่อส่วนต่างๆ ของบริการ (และงานอนุพันธ์ของบริการ) โดยไม่ต้องมีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมใดๆ (และงานอนุพันธ์จากบริการ) ข้อกำหนดนี้ไม่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เว้นแต่ในขอบเขตที่คุณทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวใช้งานได้แก่สาธารณะบนหรือผ่านทางบริการ 27. การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกต่อบริการและลิงก์ภายนอก 27.1 ผู้มีส่วนร่วมในบริการแต่ละคน ในด้านข้อมูล ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา ดังนั้น บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อ และจะไม่เฝ้าติดตามหรือตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอถึงความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ลักษณะ การปลอดจากสิทธิ การตรงตามกฎหมายและข้อจำกัดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้ามา คุณจะไม่กำหนดให้ บริษัทฯต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่โพสต์หรือทำให้ใช้งานได้ผ่านทางบริการ 27.2 นอกจากนี้ บริการอาจมีลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก ลิงก์ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการของบุคคลภายนอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นของหรือควบคุมโดยบริษัทฯ แต่ดำเนินการโดย และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่บังคับใช้ บริษัทฯไม่ได้ตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่นการทำงาน ความปลอดภัย บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติอื่นๆ ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ ขอแนะนำให้อ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรืออื่นๆ โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ในการใช้บริการ คุณตกลงว่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในลักษณะใดก็ตามอันเนื่องมาจากการใช้งานของคุณหรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือวิดเจ็ตใดๆ คุณรับทราบและตกลงต่อไปด้วยว่า บริษัทฯอาจยกเลิกการใช้งานของคุณ หรือลบลิงก์ของบุคคลภายนอก หรือแอปพลิเคชั่นบนบริการ ตามขอบเขตที่การใช้งานนั้นละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ 28. การกระทำอันเป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ต้องสงสัย โดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว หากบริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่าคุณได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย เราอาจจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้อง บริษัทฯ ผู้ซื้อหรือผู้ขายคนอื่นๆ หรือบุคคลภายนอกจากการคืนเงิน (reversals) การปฏิเสธการจ่ายเงิน (chargebacks) การคัดค้านการจ่ายเงิน (claims) ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เบี้ยปรับและความรับผิดอื่นใด มาตรการที่เราอาจจะดำเนินการได้แก่ (ก) เราอาจจะปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือการให้บริการ และ/หรือระงับการทำธุรกรรมใดๆ (ข) เราอาจปฏิเสธการให้บริการแก่คุณทันทีหรือในอนาคต (ค) เราอาจจะถือครองไว้ ใช้หรือโอนเงินที่อยู่ในบัญชีของคุณตามคำพิพากษาและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือบัญชีของคุณ (ง) เราอาจจะถือครองเงินของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดต่อบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก หรือกรณีที่เรามีความเชื่อมั่นว่าคุณได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความในข้อนี้ “การปฏิเสธการจ่ายเงิน (chargebacks)” หมายถึง คำร้องเรียนที่ผู้ซื้อยื่นต่อบริษัทบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ซื้อหรือธนาคารที่ออกบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตเพื่อทำให้การจ่างเงินเป็นโมฆะ “การคัดค้านการจ่ายเงิน (claims)” หมายถึง การคัดค้านการจ่ายเงินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายได้แจ้งต่อบริษัทฯ โดยตรง “การคืนเงิน (reversals)” หมายถึง การคืนเงินค่าสินค้าโดยบริษัทฯ เนื่องจาก (ก) ธนาคารของผู้ร้องขอได้ทำให้การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นโมฆะ (ข) บริษัทฯได้นำส่งค่าสินค้าแก่คุณโดยผิดพลาด (ค) ผู้นำส่งค่าสินค้าไม่ได้รับอนุญาตให้นำส่งค่าสินค้าดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ผู้นำส่งได้ใช้บัตรเครดิตที่ถูกขโมย) (ง) คุณได้รับค่าสินค้าจากการกระทำที่เป็นอันฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้บริการนี้ หรือ (จ) บริษัทฯประสงค์ที่จะคัดค้านการจ่ายเงินกับคุณ 29. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน ผู้ร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) ธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนไซต์ หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่ บริษัทฯ หรือบริษัทในเครือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว) (ข) การโฮสต์ การดำเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของบริษัทฯ (ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ (ง) การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ (จ) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก 30. การแยกออกจากกันได้ หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ 31. บทบัญญัติทั่วไป 31.1 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ 31.2 บริษัทฯอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี้ การใช้งานไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว 31.3 คุณต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิ์การใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่คุณในที่นี้หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใดๆของคุณ 31.4 ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน ระหว่างคุณและบริษัทฯ และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้คุณสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของบริษัทฯ 31.5 ความล้มเหลวของบริษัทฯไม่ว่าเวลาใด ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของตนในภายหลังที่จะบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่มีการสละสิทธิ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 31.6 เงื่อนไขการให้บริการนี้มีไว้เพื่อคุณและประโยชน์ของเราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เว้นแต่บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทฯ (และผู้รับช่วงและผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ แต่ละแห่ง) 31.7 เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการและไซต์ และใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นคู่สัญญาจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดตามข้อเท็จจริง ในการเข้าทำข้อตกลงที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้นั้น คู่สัญญาไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญา หรือคำมั่นจากบุคคลใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละการเรียกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิและการเยียวยาทั้งหมด ซึ่งแต่สำหรับส่วนนี้ ตนอาจมีอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ เงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วยหลักฐานข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงปากเปล่าซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ